ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

A Compserv 95 Bt. által üzemeltetett venenum.hu weboldal (továbbiakban:

Webáruház) használata során a látogató személyes adatainak felhasználásáról

és az adatok tárolásának idejéről szóló előzetes tájékoztató.

 

1. Szabályzat célja, definíciók

A Compserv 95 Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) adatai:

székhelyünk: 1155 Budapest, Széchenyi út 8. , telephelyünk: 1149 Budapest,

Nagy Lajos király útja 168. cégjegyzékszám: 01-09-951935, adószám:

28 52 31 67-2-42, bankszámlaszám: 10409015-90119334-00000000 K&H Bank,

Szerverszolgáltató: Bokor & Vizmegi kft., Adatvédelmi felelős: Horváth J. Attila.

Az Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) ismerteti és

bemutatja az Adatkezelő adatkezelési elveit. Az Adatkezelő magára nézve

kötelezőnek ismeri el a Szabályzat tartalmát és egyúttal kötelezettséget vállal

arra, hogy a Webáruházzal kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos

jogszabályok előírásainak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására, a

módosított Szabályzatot a Webáruházban teszi közzé. A módosítást követően a

Webáruház használata a módosított Szabályzat elfogadását jelenti.

 

1.1. A Szabályzatban használt kifejezések definíciói

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő

megbízásából a Személyes adatok feldolgozását végzi.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Személyes adatok kezelésének

célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az Személyes adatokon

végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése,

felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,

továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,

zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint az Érintett azonosítására alkalmas fizikai

jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy

számára hozzáférhetővé teszik.

 

Adattörlés: a Személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a

helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatzárolás: a Személyes adatok továbbításának, megismerésének,

nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának,

megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának

és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné

tétele.

Adatmegsemmisítés: a Személyes adatok vagy az azokat tartalmazó

adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Bűnügyi személyes adat: az Érintettel kapcsolatosan a büntetőeljárás során

vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással

összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények

felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás

szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a

büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről

szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek

állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött

nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az

Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

Hozzájárulás: az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló kívánságának

önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését

adja a rá vonatkozó Személyes adatok teljes körű vagy csak egyes

műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

 

Különleges adat: az Érintettel kapcsolatosan a faji eredetre, a nemzeti és

etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti

tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre

vonatkozó adat, valamint a Bűnügyi személyes adat.

 

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára hozzáférhetővé

teszik.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)

természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat,

az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat

az Adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az

Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető

azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel,

illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy

szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;. Jelen

Szabályzatban az Érintett azonos a Webáruház Felhasználójával.

 

Tiltakozás: az Érintett megfelelő nyilatkozata, amellyel Személyes adatainak

kezelését kifogásolja, az adatkezelés megszüntetését vagy a kezelt adatok

törlését kéri.

 

1.2. Alapelveink

Az Adatkezelő alapvető célja az Érintett Személyes adatainak védelme,

kiemelten fontosnak tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogának

tiszteletben tartását és a Személyes adatokhoz kapcsolódó alkotmányos

alapjogát. Ezért a rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatokat bizalmasan

kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési

intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

Személyes adat akkor kezelhető:

- ha ahhoz az Érintett hozzájárul,

- azt törvény kötelezi,

- a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben a helyi

önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy

hozzájárulásához nem szükséges egyúttal a törvényes képviselőjének

hozzájárulása is, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen

előforduló regisztrációt céloz és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk.

2:14.§(2) és 2:22.§(2) bekezdés).

Az Adatkezelésnek minden szakaszában Személyes adatot kezelni csak

meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében

lehet. Csak olyan Személyes adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző Adatkezelések

akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény azt

megengedi, és ha az Adatkezelés feltételei minden egyes Személyes adatra

nézve teljesülnek.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel

kezelhető. Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak

kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell, de erre a tényre azonban az

Érintett figyelmét fel kell hívni.

A kezelt Személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

- pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak a tárolás céljához

szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az

adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen

- az Adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

- az Adatkezelésre és az Adatfeldolgozásra jogosult személyéről,

- az Adatkezelés időtartamáról,

- illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat,

- valamint az Érintett Adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati

lehetőségeire.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel

alkalmazása tilos.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az

adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - Harmadik országban

lévő Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az

Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a

Harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során

biztosított a Személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági

Térség tagállamaiba irányuló Adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a

Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Nem gyűjtünk Különleges adatokat és Bűnügyi személyes adatokat.

 

1.3. Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény);

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

és egyes korlátairól

 

2. Adatkezelés célja, jogcíme és időtartama; a Személyes adatok köre

Az Érintettel kapcsolatos minden adat kezelése az Érintett önkéntes

hozzájárulásán alapul.

A Webáruház használata során technikai okból és a felhasználói szokásokra

vonatkozó statisztikák készítése céljából az Adatkezelő rögzítheti

- az Érintett IP címét,

- a látogatás időpontját

- és a megtekintett termékeket, oldal címét.

A Felhasználók adataiból az általánosan ismert statisztikai módszerekkel

készített kimutatásokat, elemzéseket Az Adatkezelő korlátlan ideig megőrizheti

úgy, hogy azokból nem lehet az Érintett személyére vonatkozó semminemű

következtetést levonni. Az ilyen statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az

Érintett személyére vonatkozó információtól megfosztva adunk át. A

Webáruházban gyűjtött Személyes adatokat más forrásból származó adatokkal

nem kapcsoljuk össze.

A Webáruház kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső

szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Ezen szervereken történő

Adatkezelésről az szervert üzemeltető Adatkezelők tudnak részletes

felvilágosítást nyújtani, azokért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató

kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja, ezen Adatkezelők

Személyes adatokhoz nem férnek hozzá.

A Webáruház szolgáltatásai, különösen a megrendelés, regisztrációhoz

kötöttek, amely nélkül aktív tevékenységre, megrendelésre nincs lehetőség.

 

2.1. A személyes adatok köre

Az Adatkezelő a regisztrációs adatbázisban az Érintett

- felhasználói nevét,

- a megadott jelszavát,

- kapcsolattartó(k) vezeték- és keresztnevét,

- email címét vagy címeit,

- telefonszámát vagy címeit,

- szállítási- és számlázási címét vagy címeit,

- a regisztráció időpontját,

- a regisztrációkori IP címét,

- Hírlevél feliratkozást kezeli.

Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a

kapcsolatfelvételhez, a számlázáshoz, a házhoz szállításhoz kapcsolódó ügyintézéshez.

A Hírlevél tartalma esetenként és Érintettekként eltérő lehet. A Hírlevélben

lehetőség van a további küldés letiltására és leiratkozásra. A leiratkozás az

Adatkezelő emailcímére küldött emaillel is kérhető.

A Személyes adatok többségének módosítását a Webáruházban, a venenum.hu

domain alatt a bejelentkezést követően el lehet végezni. Az adatok esetleges

törlését az Érintett az Adatkezelő email címére küldött elektronikus levéllel

kezdeményezheti. Az adatok törlésére akkor van lehetőség, ha az Érintettnek

nincs folyamatban levő ügye, különösen kifizetetlen számlája, folyamatban

levő megrendelése vagy még le nem zárult jótállási idejű megrendelt terméke,

illetve a számlázási adatokkal kapcsolatosan az Adatkezelés a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező.

Az Adatkezelő alkalmanként, a Webáruházhoz működéséhez szorosan

kapcsolódó értesítő üzeneteket küldhet, függetlenül attól, hogy az Érintett a

Hírlevélre feliratkozott vagy sem.

A megrendelések adatait a későbbi igények kezelése érdekében a Szolgáltató

az adatbázisból nem törli, kivéve ha az inaktivitás (webáruházba történő

bejelentkezés) meghaladja regisztrációt követő 24 hónapot.

Hivatalos kapcsolatfelvétel: az Adatkezelő közzétett email címére a név, email

cím, rendelési szám (ha van) és az üzenet elküldésével lehet az Szolgáltatóval

felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket az Szolgáltató csak rendeltetésszerűen

használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

A fel nem sorolt Adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok

közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti

az Adatkezelőt (Be. 71. §). Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a

hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - Személyes adatot csak

annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg

az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről

(székhelyéről) és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról,

hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő

a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30

napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E

tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre

vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri

(kivéve az előbb felsorolt eseteket), az adatkezelés célja megszűnt, vagy az

adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság

vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A z Adatkezelős a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá

mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

2.2. A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

A Webáruházat kiszolgáló szerverek tárhelyét a PWS Online Solutions biztosítja (PWS Online Solutions Bokor & Vizmeg GbR Kunigundenstr. 35. D-91207 Lauf VAT ID: DE322283779 Tel-HU: +36 30 54 10 333).

Hírlevél küldéséhez  a mailchimp.com rendszere tárolja a küldéssel kapcsolatos adatokat tárolja. https://mailchimp.com/legal/privacy/

Tájékoztatjuk a Érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus

üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az

olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen

tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére,

módosítására vezetnek.

 

3. Cookie (süti) kezelés

A cookie (süti) egy rövid szöveges fájl, amelyet a Webáruház vagy vele

együttműködő külső fél küld el az Érintett böngészőjébe és az Érintett

böngészője tárol el az Érintett eszközén a böngésző beállításainak megfelelően.

A cookie-kat az Adatkezelő nem tárolja.

Az Adatkezelő által elhelyezett ún. belső cookie-k lehetővé teszik a Webáruház

szolgáltatásainak használatát, a regisztrációt és a megrendelés leadását. A

belső cookie-k nélkül a weboldal nem használható.

A nem az Adatkezelő által elhelyezett ún. külső cookie-k megjegyzik az Érintett

látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi

látogatást és egyéb beállításokat.

Az Adatkezelő, mint technikai közreműködő biztosíthatja, hogy a Webáruház

látogatása során az Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek,

különösen a Google Inc., ún. külső cookie-k segítségével tárolják az Érintett

látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi

látogatást és egyéb beállításokat és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az

Érintettnek.

A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja

böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google

biztosítja, hogy a Felhasználó a Google által megjelenített hirdetések

kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html)

letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

A cookie-k tárolási ideje jellemzően 30 nap, egyes cookie-k ennél korábban is

lejárhatnak, illetve az Érintett törléséig az Érintett gépén maradhatnak.

A cookie-k felett az Érintett teljes mértékben rendelkezik az Adatkezelőnek

adott önkéntes hozzájárulásával és a böngészőjének cookie-kra vonatkozó

beállításaival. Ha az Érintett szeretné visszavonni a megadott hozzájárulását,

akkor a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

Az Érintett a böngészőjének súgó menüpontjában részletes tájékoztatást talál

a cookie-k kezelésével, törlésével és letiltásával kapcsolatban.

 

4. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az alvállalkozói részére továbbítja az Érintett Személyes adatait.

Szállítmányozó:

Adatkezelő neve: TNT Express Hungary kft. (cg.: 01-09-068734, székhely:

1094 Budapest, ecseri út 14-16., adószám: 10376166-244)

Továbbított adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím

megrendelt termék termékcsoportja és rendelési érték, Rendelési azonosító

Adattovábbítás célja: házhoz szállítás

 

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tiltakozhat Személyes adatának kezelése ellen, ha a Személyes

adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az

adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy

továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos

kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény

lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az Adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a Tiltakozást a

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap

alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az Adatkezelést - beleértve a

további adatfelvételt és Adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat

zárolja, valamint a Tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről

értesíti mindazokat, akik részére a Tiltakozással érintett Személyes adatot

korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért

egyet az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül -, illetve a jogainak

megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár

el.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatát nem törölheti, ha az Adatkezelést

törvény rendelte el. Az Személyes adat azonban nem továbbítható az

Adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a Tiltakozással, illetőleg a

bíróság a Tiltakozás jogosságát megállapította.

A Szolgáltató az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai

adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.

Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül

eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban,

amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából

származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://www.naih.hu